Gener 2020

gener 2020
dl dt dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  • 20-01-2020  Hasta el 20 de enero
   • Renda i Societats
   • IVA
   • Impost sobre les Primes d’Assegurances
   • Impostos Especials de Fabricació
   • Impost Especial sobre l’Electricitat
   • Impostos Mediambientals
   • Impost Especial sobre el Carbó

   RENTA Y SOCIEDADES

   Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

   • Desembre 2019.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
   • Quart trimestre 2019:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

   IVA

   • Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de entidades:039
   • Quart trimestre 2019:Servicios vía electrónica:368

   IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

   • Desembre 2019:430
   • Resum anual 2019:480

   IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

   • Octubre 2019.Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
   • Octubre 2019.Grandes empresas:561, 562, 563
   • Desembre 2019:548, 566, 581
   • Desembre 2019:570, 580
   • Quart trimestre 2019:521, 522, 547
   • Quart trimestre 2019.Actividades V1, V2, V7, F1, F2:553
   • Quart trimestre 2019.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
   • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

   IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

   • Desembre 2019.Grandes empresas:560
   • Quart trimestre 2019.Excepto grandes empresas:560

   IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

   • Any 2019.Autoliquidación:584
   • Any 2019.Autoliquidació anual:585
   • Tercer quadrimestre 2019.Autoliquidación:587

   IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN

   • Quart trimestre 2019:595
   • Any 2019.Declaració anual d’operacions:596
  • 30-01-2020  Fins al 30 de gener
   • Renda
   • IVA

   RENDA

   Pagaments fraccionats renda

   • Quart trimestre 2019:
    • Estimació directa:130
    • Estimació objectiva:131

   IVA

   • Desembre 2019.Autoliquidación:303
   • Desembre 2019.Grup d’entitats, model individual:322
   • Desembre 2019.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
   • Desembre 2019.Grupo de entidades, modelo agregado:353
   • Desembre 2019 (o any 2019).Operaciones asimiladas a las importaciones:380
   • Quart trimestre 2019.Autoliquidación:303
   • Quart trimestre 2019.Declaración-liquidación no periódica:309
   • Quart trimestre (o any 2019).Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
   • Quart trimestre 2019.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
   • Resum anual 2019:390
   • Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:308
   • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei:318
   • Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:341
   • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2020 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2019:036/037
  • 31-01-2020  Fins al 31 de gener
   • Renda i Societats
   • IVA
   • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d’Entitats de nova o recent creació
   • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
   • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques
   • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
   • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
   • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
   • Declaració informativa d’adquiisiciones i alienacions d’accions i participacions en Insitituciones d’inversió col·lectiva
   • Operacions amb actius financers
   • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats
   • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

   RENTA Y SOCIEDADES

   Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

   • Resum anual 2019:180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

   IVA

   • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent:sense model

   DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

   • Resum anual 2019:165

   DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

   • Any 2019:171

   DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

   • Any 2019 (quart trimestre):179

   DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

   • Declaració anual 2019:181

   DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

   • Declaració anual 2019:182

   DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

   • Any 2019:184

   DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

   • Declaració anual 2019:187

   OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

   • Declaració anual d’operacions amb Letras del Tresor 2019:192
   • Declaració anual 2019:198

   DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS

   • Declaració anual 2019:233

   PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

   • Declaració anual 2019:345