Fiscalitat + comptabilitat

Fiscalitat

AMSEL assessora els seus clients en el compliment de les obligacions derivades del sistema fiscal. L’objectiu és simplificar la càrrega administrativa derivada de la normativa tributària, a la vegada que s’optimitza l’esforç fiscal de les empreses d’acord amb el marc tributari vigent a cada moment.
Amb agilitat, diligència i un tracte personalitzat, es dissenyen i implementen les solucions més eficients per al compliment de les obligacions tributàries.
La defensa dels drets del contribuent davant de l’administració tributària i la representació davant dels organismes estatals, autonòmics i locals constitueixen una part essencial d’aquest servei.
AMSEL assessora sobre una àmplia varietat d’assumptes fiscals, des de fiscalitat general de societats fins a fiscalitat contenciosa, incloent-hi, també, totes les qüestions relatives a la gestió de patrimonis, imposició indirecta i impostos locals.

Comptabilitat

AMSEL assessora els seus clients en el registre comptable de la seva activitat econòmica. Externament, la comptabilitat és la finestra a través de la qual els grups d’interès (propietaris, administracions, entitats financeres, societat en general, empleats, clients i proveïdors) coneixen l’evolució de la companyia a través dels estats financers que es publiquen anualment. —En l’àmbit intern, la comptabilitat genera les dades necessàries per a l’anàlisi i el control de l’activitat empresarial, permet identificar àrees de millora i proporciona informació per mantenir l’avantatge competitiu de les companyies.
AMSEL ajuda les empreses en el disseny del Pla comptable individualitzat per a cada empresa, en el registre de les operacions econòmiques d’acord amb el Pla General de Comptabilitat i les consultes de l’ICAC, i en la generació d’estats financers adequats per a l’anàlisi de gestió.
La comptabilitat, degudament adaptada a cada sector empresarial, permet generar el flux de dades econòmiques necessari per a la posterior anàlisi, control i presa de decisions mitjançant l’ús d’eines de gestió empresarial.

Impostos

1.
Càlcul, confecció, revisió de declaracions periòdiques i anuals

2.
Presentació de declaracions informatives

3.
Assessorament fiscal societari

4.
Assessorament fiscal individual

5.
Planificació fiscal segons el codi de bones pràctiques tributàries

6.
Seguiment de l’evolució de les obligacions tributàries

7.
Assessorament fiscal internacional

8.
Atenció expedients departaments de Gestió i Inspecció

9.
Seguiment expedients departament de Recaptació

10.
Italian Desk

11.
SII (suport per al subministrament immediat d’informació tributària)

 Comptabilitat

1.
Assessorament comptable aplicació PGCE

2.
Confecció de comptabilitat financera (outsourcing comptabilitat)

3.
Confecció d’estats financers

4.
Elaboració i dipòsit de comptes anuals

5.
Coordinació comptabilitat-auditoria

6.
Disseny del pla de comptabilitat d’empresa

SOL·LICITI
INFORMACIÓ

Si desitja rebre informació completi els camps que consten a continuació

C/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona.
T.34 93 755 47 20 info@amsel.es

NOM I COGNOMS

EMAIL

TELÉFON

COMENTARIS